پرسش از اهالی تاریخ

در دوره کدام سلسله و به دستور کدام والی و توسط کدام شخصیت،زبان فارسی به زبان عربی تبدیل گشت؟

 

نسبت حکومت نبوی و علوی به کل حکومت سایرین چه مدت بوده است؟

 

نظام جمهوری اسلامی ایران بدون احتساب حکومت امام علی(ع)،چندمین حکومت شیعی در تاریخ سیاسی اسلام است؟

/ 2 نظر / 13 بازدید
سعید

در ضمن شایسته است دو سوال دیگر به سوالات مندرج اضافه شود: 1- در چه دوره ای و توسط کدام تبار،سرزمین ایران از سلطه عرب بیرون در آمد و خود را بازیافت؟ 2- در چه دوره ای و توسط چه کسی یا چه گروهی،زبان فارسی دوباره زبان رایج مردم ایران زمین گشت؟

سعید

یک سوال دیگر: در زمان کدام سلسله و در زمان کدام حاکم و توسط کدام والی ،اولین گروه از اعراب و در کدامین نقطه از سرزمین ایران مستقر شدند؟