دانستن

ارسطو:

در نظر طالس، مسأله اصلی آن نیست که :

       ما چه می دانیم؟

بلکه آن است که:چگونه آن را می دانیم؟

وچه مدارکی برای گفته های خود ارائه می دهیم؟

/ 1 نظر / 11 بازدید
سهیل

چگونه دانستن؟مسأله این است!!!!