نقش روش شناسی درمهندسی فکروعمل

در سرتاسر جهان،روش شناسی را کلید فهم عالمانه از مسایل و در بردارنده امکاناتی برای درک و تشخیص گزاره های علمی از گزاره های غیر علمی به حساب می آورند.در نظام آموزش عالی کشور،هنوزهم،علوم گوناگون مستقل از مباحث مربوط به روش شناسی آموزش داده می شوند واین مساله در عمل منشاهرج و مرج غیر متعارف در عرصه های اندیشه،سیاستگزاری واجرا شده است.به گونه ای که از یک سو، مطرح شدن بی ضابطه ادعاهای گاه متضاد درباره موضوع های معین،مخاطبان این ادعا ها را چه در سطح عامه مردم وچه در سطح افراد و گروه های ذی نفع و چه در سطح نظام تصمیم گیری کشور دچار سر درگمی کرده و نوعی بی اعتمادی عمومی نسبت به آموزه های علمی پدیده آورده است و از سوی دیگر،محک نخوردن این ادعاها،بلاتکلیفی وفرآیند آزمون وخطاهای بی حاصل اما پرهزینه را درکشورمداوم و مستمر کرده است.بنابراین زور و سلیقه وقدرت سیاسی جایگزین مبانی علمی در اتخاذ جهت گیری ها و انتخاب سیاست های معین شده است.

نوشته فوق ،بخشی از نوشتار دکتر فرشاد مومنی است که در سال 1383 در کنگره توسعه روستایی؛ چالش ها و چشم اندازها در قالب مقاله ارایه شده بود.

/ 3 نظر / 15 بازدید
م-ح-ع

یکی از موارد مهمی که باید بدان توجه داشت توافق روی روش شناسی در کارهای مطالعاتی است بخاطر عدم اشنائی با این امر خیلی کلاه سرمان رفته

سلام.دردم از یارست و درمان نیز هم