انواع دانش و ارتباط آن با توسعه

در یک طبقه بندی ،دانش به دو دسته  تقسیم می شود:یک- دانش نوشته شده و دو- دانش نا نوشته.

دانش نوشته شده،دانشی است که به صورت اطلاعات بیان شود.ولی،دانش نانوشته در برگیرنده ی مهارت هایی چون بصیرت،خلاقیت و قضاوت است وقابل نوشتن نیست یا هنوز به رشته تحریر در نیامده ونوشته نشده است.

دانش نوشتـه شده خود به چهار نوع دانش زیـرافراز          می گردد:

1- دانش چه چیزی(what knowledge):این دانش اشاره دارد به آگاهی و اطلاعات در مورد حقایق و واقعیت های موجود در جهان اطراف و پیرامونی.به عنوان مثال،چه تعداد افراد در تهران زندگی می کنند؟ مواد تشکیل دهنده ی یک کلوچه آردی چیست؟؛ نمونه هایی از این نوع دانش هستند.این نوع دانش با آن چه به طور معمول اطلاعات گفته می شود، برابر است.

2- دانش چرایی(why knowledge):این نوع دانش به شناخت علمی در مورد اصول وقوانین موجود در طبیعت،در فکر انسان و درجامعه ارتباط دارد.دانش چرایی برای توسعه فناورانه در زمینه ها و محصولات مبتنی برعلومی مانند الکترونیک،برق،شیمی،زیست، فناوری،هوا و فضا وغیره؛ضروری است.دسترسی به این نوع دانش موجب پیشرفت سریع در فناوری و تقلیل خطاها در روش های اولیه ی مبتنی بر آزمون و خطا می شود.تولید وباز تولید دانش چرایی معمولا در سازمان های ویژه ای مانند آزمایشگاه های تحقیقاتی و دانشگاه ها،سازمان دهی می شوند.

3- دانش چگونگی(how knowledge):این نوع دانش به مجموعه ی مهارت ها(توانایی انجام بعضی چیزها) و قابلیت ها(توانایی انجام بعضی چیزها به بهترین حالت ممکن) اطلاق می شود.در واقع این دانش به روش انجام درست وموثر کارها و اقدامات اشاره دارد.

4-دانش چه کسی(who knowledge):این نوع دانش به اطلاعات موجود در مورد«چه کسی چه چیزی را می داند» و نیز «چه کسی چه چیزی را می تواند انجام دهد» مربوط می گردد.این نوع دانش به توانایی اجتماعی همکاری و برقراری ارتباط با انواع مختلف افراد و کارشناسان و ترکیب اطلاعات جهت کسب دانش از ان ها برای پیشبرد امور وتحقق اهداف (آرمانی،اساسی، اختصاصی و عملیاتی)تاکید دارد.داشتن این دانش امر سازماندهی را در دستگاه های اجرایی سهل و آسان می سازد.

اقتباس:دانایی فرد،حسن(1383).اقتصاد دانش محوروحفظ تمامیت نهادی دانشگاه. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی.شماره 33.صص163-193

/ 0 نظر / 20 بازدید