وب و نظریه کنش ارتباطی هابر ماس

این یادداشت را در تاریخ 10آذر93 ایجاد کرده بودم؛ولی ضروری دیدم در دوباره آن را نشر بدم.امیدوارم خوانندگان و مخاطبان از این امر استقبال نمایند:

یورگن هابرماس ،فیلسوف وجامعه شناس معاصر آلمانی ،نظریه ای دارد تحت عنوان :«کنش ارتباطی» که در بخشی از آن مقررات یک گفتمان مطلوب را تبیین کرده است.به نظرمی رسد که این نظریه را بتوان درارزیابی وب در مقام یک رسانه و یک ابزار گفتگو بکار برد و عملکرد وب وبلاگ نویسان را محک زد. در این مجال ،لب مطلب گفته می شود وتحلیل وتبیین وتطبیق موضوع به عهده خوانندگان به ویژه وبلاگ نویسان واگذار می شود.

قواعد و مقررات یک گفتمان مطلوب از دیدگاه یورگن هابرماس به شرح زیر است:
۱- گویا بودن و فهم پذیر بودن کنش های بیانی.
۲- صمیمی بودن آنها.
۳- حقیقی وصادق بودن آنها.
۴- درست ومعتبربودن آنها.
در واقع هر دو طرف رابطه(= وبلاگ نویس و وبلاگ خوان) می بایست این قواعد ومقررات گفت و گو را رعایت نمایند در غیر این صورت به راحتی می توانند درفهم متقابل دچار خطا شوند، آلت دست قرار گیرند، پیوسته گمراه و گنگ و به گونه ای نظام یافته کور و کرباشند!
پیشنهاد هابرماس این است که طرفین(=هم صاحب وبلاگ وهم خواننده وبلاگ) ارتباط می بایست به علوم انتقادی مسلح باشند تا درسایه این علوم توانایی خود-انتقادی، خود-سنجی، خود-ارزیابی، خود- اندیشی و خود-تاملی رابه دست آورند وبتوانند اولا مفروضات ذهنی خود را نسبت به طرف رابطه اصلاح نمایند و ثانیا نسبت های به ظاهر طبیعی ولی تحریف شده و جعلی محیط اجتماعی را ازطریق ارتباط سازنده بازسازی کنند و نسبت ها را آنطور که هستند بازگو نمایندتا توافق ونیل به تفاهم پایدار حاصل آید.در سایه چنین توافق و تفاهمی است که دانایی و آگاهی ریشه می گیرد و وب در مقام یک ابزار فرهنگی کارکردش را دردنیای مجازی به درستی ایفاء می کند.

/ 1 نظر / 50 بازدید
touseehgara

دوستان این نظر را به جد بخوانند لطفا