درخت عقل

امیر علم وعقل در یک تمثیل بی نظیری نسبت علم،فکر،عقل وتصمیم گیری را به درستی وروشنی نشان داده اند که برای صاحبان خرد،اهالی معرفت و اربابان حکمت می تواند راهنما باشد.ایشان می فرمایند:

ریشه درخت عقل،فکروغذایش ،علم وثمره اش ،سلامتی از لغزش ها است.

/ 2 نظر / 8 بازدید
سهیل

تمثیل کامل وبی نقصی است.پس درخت عقل است وفکر ریشه درخت که از علم که مواد غذایی محسوب میشود تغذیه میکند ومیوه این درخت هم تصمیم گیری درست است؟

ایلیا

با این تمثیل ،کدام مورد اصلی ترین تلقی می شود؟