هر کس آنچه در دل دارد می بخشد…

روزی ثروتمندی سبدی پر از غذاهای فاسد به فقیری داد.

فقیر لبخندی زد و سبد را گرفته و از قصر بیرون رفت.

فقیر همه آنها را دور ریخت و به جایش گلهایی زیبا وقشنگ

در سبد گذاشت و بازگردانید.

پر از گل زیبا کرده ای و نزدم آورده ای؟!

ثروتمند شگفت زده شد و گفت:

چرا سبدی که پر از چیزهای کثیف بود،

فقیر گفت: هر کس آنچه در دل دارد می بخشد…
/ 1 نظر / 41 بازدید