رسول مکرم اسلام (ص): [اصول کافی،ج1،ص12،ح11]

ما قسم الله للعباد شئیاً افضل من العقل:

خدای متعال هیچ چیزی را با ارزش تر از عقل میان بندگان تقسیم نکرده است.

.................................................................................................................

ولا بعث الله رسولا و نبیا حتی یستکمل العقل:

خدای متعال هیچ رسول وهیچ نبی ای را  مبعوث نکرد مگر بدین هدف که عقل  را میان مردم کامل کند.

با این توصیف می توان گفت که آیا بعثت انبیاء در راستای فعال سازی وتکمیل عقل بشراست یا متباین با آن؟آیا عقل مورد نظر پیامبر گرامی اسلام، همان عقل مورد نظر فلاسفه غرب است؟ یا این که با هم فرق اساسی دارند؟ ازمنظر علوم شناختی واژه عقل به همراه مشتقاتش در قرآن کریم چندین بار تکرار شده است؟ آیا دین اسلام را می توان یک دین عقلانی و مروج عقلانیت دانست؟